english
طراحی صنعتی ترکیبی از هنر کاربردی و علوم کاربردی است و موضوع آن مطالعه ی فرم و عملکرد است. طراحی صنعتی تخصصی است که در آن "شرایط موجود" طی یک روند خلاقه به "شرایط ایده آل" تبدیل می شود.
اساسی ترین هدف طراحی صنعتی حل مسئله است. این تخصص به عنوان اولین حلقه ی زنجیره ی تولید هر محصول زیر بنای صنعت محسوب می شود و مکعب آبی برای ایجاد بهبود در موقعیت و جایگاه تولیدکنندگان محصولات مختلف واحد طراحی صنعتی را راه اندازی کرده است.

فرآیند:

 1. فرم محصول و زیبایی شناسی
 2. ارگونومی و آنتروپومتری محصول
 3. روابط محصول با مصرف کننده
 4. روند تولید و عملکرد فنی محصول
 5. اقتصاد و بازار یابی محصول
 6. روابط اجتماعی محصول و برندینگ

شرح خدمات:

واحد طراحی صنعتی خدمات مختلف مربوط به محصولات را ارائه می دهد که عبارتند از:
 • ارا ئه ی ایده و امکان سنجی
 • طراحی فرمالیستی محصولات
 • آنالیز و طراحی ارگونومیک
 • ماکت سازی و تهیه ی پروتوتایپ
 • تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی