english
به طور کلی پژوهش فعالیتی است که در آن مفهوم یک "پدیده" شناسایی و محدوده های آن تعریف می شوند.
در پژوهش دیزاین، "طراحی" پدیده است و هدف از پژوهش، آنالیز کاربرد ها و عملکردهای طرح و راه حل پیشنهادی برای حل مسئله است.
این آنالیز ها برای درک و توضیح ابعاد مختلف مسئله و بهینه کردن راه حل انجام می شود. این فعالیت بر اساس روش های خاصی انجام می شوند که به نام متدولوژی شناخته می شوند. شناسایی و تعریف این روش ها از مسئولیت های واحد پژوهش مکعب آبی است.
با توجه به رویکرد مکعب آبی در توجه ویژه به پژوهش و یافته های جدید علمی برای بهبود مداوم کیفیت کار خود ، واحد پژوهش روند تمامی پروژه های مختلف در مکعب آبی را به لحاظ علمی و تئوریک تعریف و کنترل می کند.

فرآیند:

متدولوژی مکعب آبی به نام six box شناخته می شود و از شش مرحله تشکیل شده است:
 1. پژوهش
 2. راه حل
 3. ایده کلی
 4. طراحی
 5. اجرا
 6. ارزیابی

شرح خدمات:

وظیفه واحد پژوهش پیاده سازی روش های علمی بر اساس نوع پروژه و انجام پروسه های تحقیقات نظری برای یافتن راه حل های مسئله است. این روند خود متشکل از شش فاز است:
 1. تعریف مسئله
 2. جمع آوری اطلاعات
 3. آنالیزداده ها
 4. داشتن طرح های برتر سالن و نمایشگاه
 5. اولویت بندی اطلاعات
 6. رعایت کامل اصول ایمنی
 7. تعیین شاخص های بهبود
 8. تدوین دستور العمل حل مسئله
در کنار انجام فعالیت های عملی در پروژه های اجرایی شرکت، واحد پژوهش مکعب آبی پروژه های تحقیقاتی مستقل را در قالب قرارداد پژوهشی نیز انجام داده و نتایج تئوریک را به سازمان های طرف قرارداد تحویل می دهد.